یکی از مهروف ترین و قدبمب ترین کالاهای تبلیغاتی

امروزه در تمام شرکت های اداری اعم از خصوصی و یا دولتی، از خودکار به عنوان کالای تبلیغاتی برای معرفی و مطرح کردن نام تجاری استفاده می شود. حتی مدارس نیز از این امر مستثنی نیستند. لذا، شما مشتری عزیز نیز می توانید با ارائه خودکار چاپ شده حاوی متن و یا تصویر مورد نظر، نامی از خود نزد دوستان و یا مشتریان به یادگار باقی بگذارید.