مواد اولیه پیکسل

مواد اولیه پیکسل خام چیست؟ از کجا می توان مواد اولیه پیکسل خام را با مناسب ترین قیمت تهییه کرد؟